You are here

List of the Books

Juliusz Demel. Historia Rumunii

Podobnie jak inne pozycje cyklu wydawniczego Ossolineum poświęconego historii poszczególnych krajów i narodów, praca ta ma na celu zwięzłe przedstawienie dziejów jednego z nich — kraju i narodu rumuńskiego, od ich zarania po wiek XX. W przeszłości losy Rumunii i Polski przez kilka stuleci zazębiały się, a okresowo splatały ściślej, w sensie dobrym i złym, gdy terytoria państwowe rumuńskie i polskie graniczyły ze sobą na linii Dniestru. Lecz mimo tej bliskości geograficznej i powiązań historycznych dzieje narodu rumuńskiego i stosunków rumuńsko-polskich nie są u nas szerzej znane. Wpłynęła na to zapewne znaczna dla obydwu narodów i państw odmienność ich dróg rozwoju, rozmijających się pod niejednym względem w zakresie źródeł inspiracji, a także i w czasić. Ziemie rumuńskie znalazły się w znacznej części w obrębie świata antycznego, greckiego i rzymskiego. Później kultura rumuńska wzrosła w kręgu oddziaływania Konstantynopola i prawosławia, a kraj, podzielony między kilka organizmów państwowych, pozostawał od schyłku średniowiecza pod wzmagającymi się wpływami Turcji, następnie pod panowaniem tureckim. Polska w tych czasach przeżywała okres świetności i rozkwitu, utrzymując ścisłe związki kulturalne z Europą środkową i zachodnią. Natomiast wyzwolenie Rumunii z jarzma tureckiego i odbudowa rumuńskiego narodowego państwa przypadły na czasy, w których Polska upadła i uległa rozbiorom, a naród polski utracił niepodległość. Studium historii Rumunii jest jednak pouczające dla polskiego obserwatora. Pozwala spojrzeć nieco inaczej na stosunki polsko-tureckie czy polsko-węgierskie w przeszłości, a dzieje żywiołu rumuńskiego w Siedmiogrodzie, nasuwając pewne analogie czy podobieństwa z polskiego pogranicza etnicznego na zachodzie i na wschodzie, dają sporo do myślenia w tak istotnej w historii Polski kwestii narodowościowej.

А.М. Лазарев. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос

В предлагаемой читателю монографии главное внимание сосредоточено на исследовании проблемы образования и становления молдавской советской государственности. В силу особенностей социально-экономического и политического развития Молдавии послеоктябрьского периода процесс становления советской государственности молдавского народа продолжался с начала января 1918 вплоть до начала 1941 года и делится на несколько периодов. Поэтому в работе рассматривается вся совокупность событий и явлений внутреннего и внешнего порядка, которые имеют прямое или косвенное отношение к проблеме образования молдавской советской государственности, способствовали развитию или торможению этого процесса, оказывали на него позитивное или негативное воздействие. Вполне понятно, что бессарабский вопрос, вызванный к жизни захватом Советской Бессарабии королевской Румынией, явился главным препятствием на пути становления советской государственности молдавского народа. Поэтому его всестороннему исследованию в работе отводится довольно значительное место.

Л.Н. Оганян. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века

В монографии на основе значительного количества новых архивных материалов показано, что характер общественного движения и развития общественно-политической мысли в Бессарабии первой четверти XIX века определяли ее социально-зкономическая действительность — процесс разложения феодальных и зарождения капиталистических отношений — и влияние передовых общественных идей. Общественное движение в Бессарабии в этот период в основном шло в трех направлениях, деятельность Кишиневской организации декабристов, активная поддержка населением национально-освободительного движения, развернувшегося в 1821 г. в Молдавии и Валахии; прогрессивное направление в литературе и просвещении.

 

И.Ф. Иовва. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение

Книга посвящена греческому восстанию 1821—1829 гг. Используя имеющиеся литературные источники и богатый архивный материал, автор анализирует деятельность греческой революционной организации «Филики Этерия» (известной в России под названием Гетерия), а также восстание валашских крестьян под водительством Тудора Владимиреску, показывает связь между этими двумя восстаниями, раскрывает роль Бессарабии в указанных событиях. В работе рассматривается отношение к греческому восстанию южных декабристов и различных общественных слоев России.

А.И. Бабий. Формирование молдавской интеллигенции во второй половине XIX – начале XX в.

В работе исследуется процесс развития молдавской интеллигенции в период от аграрной реформы 1861 г. до победы Великой Октябрьской социалистической революции, т. е. в эпоху капитализма. Это явление рассматривается в тесной связи с ростом среднего образования главным образом в Бессарабии, где проживала основная масса молдавского населения, и расширением сети высших учебных заведений в стране. Создание молдавской интеллигенции как социальной прослойки в конце XIX — начале XX вв. представляет собой часть процесса формирования молдавской буржуазной нации. Брошюра рассчитана на научных сотрудников, студентов, учителей средних школ и пропагандистов.

 

Istoria României prin concepte

Volumul contribuie la studiul istoriei romanesti prin descrierea si comentarea termenilor conceptelor si limbajelor selectate din textele juridice politice istoriografice literare si sociologice. In acest fel ideile si mesajele care au dominat gandirea politica in diverse perioade ale istoriei Romaniei moderne si contemporane devin mai accesibile. Contextualizarea fenomenelor cercetate a facilitat ipoteze de lucru incitante noi interpretari si concluzii temeinic argumentate. Resemantizarea unor concepte – acolo unde acestea sunt in relatie cu aspiratiile comunitar-civice de astazi – indica latura pragmatica a cercetarii. Teoria generala privind istoria conceptuala se imbina cu studiul de caz pe de o parte clarificand importanta unei Begriffsgeschichte romanesti iar pe de alta demonstrand cum demitizarea face posibila intelegerea mai obiectiva a trecutului.

Wacław Felczak. Historia Węgier

Praca ta jest krótką, popularnonaukową syntezą dziejów państwa i narodu węgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych i najnowszych do 1945 r.

Celem, jaki przyświecał autorowi w czasie pisania tej książki, było zawarcie w niej możliwie jak najwięcej informacji o życiu politycznym i społecznym, o sprawach gospodarczych i kulturalnych państwa, które przez wiele wieków sąsiadowało z Polską, i narodu, który po dzień dzisiejszy należy do najwierniejszych naszych przyjaciół.

Czytelnik polski, przerzucając kartki tej książki, będzie wielokrotnie ulegał sugestii, że czyta dzieje własnego narodu, tyle bowiem znajdzie rzeczy wspólnych, podobnych w treści, a nawet zbieżnych chronologicznie.

История Центрально-Восточной Европы

Мы представляем отечественному читателю фундаментальный труд, представляющий собой результат совместной работы ведущих французских и польских историков. История Центрально-Восточной Европы — обширного региона, включающего Польшу, Чехию, Украину, Венгрию, Болгарию, Белоруссию, Сербию, Эстонию, Словакию, Литву, Латвию, Румынию, Словению, Черногорию и Хорватию — детально изложена от начала средневековья и до конца XX столетия. История эта насыщена бурными и драматическими событиями и отмечена постоянным агрессивным вниманием могущественных соседей: Германской, Австрийской, Российской и Турецкой империй, равно каки чередой внутриполитических кризисов и межгосударственных конфликтов за доминирование в регионе. Наряду с политической составляющей в книге подробно рассмотрены социально-экономические и культурные процессы, сформировавшие самобытный и неповторимый облик стран и народов Центрально-Восточной Европы. Событийный ряд проиллюстрирован галереей ярких портретов исторических личностей, сыгравших выдающуюся роль в становлении государств и зарождении наций. Высокий профессионализм именитого авторского коллектива позволил воссоздать карту обширного и в географическом, и в историческом ракурсе пространства.

Lucian Boia. Cum s-a românizat România

O nouă carte a lui Lucian Boia. Şi, ca de fiecare dată, un subiect nou şi o privire altfel. Noutatea demersului explică interesul din ce în ce mai mare pe care îl stârnesc lucrările sale, şi nu numai printre cititorii români, ci şi în afara României – dovadă stând numeroasele traduceri în engleză, franceză şi germană, ca şi în maghiară, polonă sau bulgară. Recent, la Universitatea din Jena i s-a acordat de către Südosteuropa-Gesellschaft medalia „Konstantin Jireček“ pentru merite deosebite în domeniul cercetării istorice. „Lucian Boia a abordat în cărţile lui teme noi, pornind pe urma unor mituri rar supuse dezbaterii“, se spune în Laudatio rostită cu acest prilej.

Кирилина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Словении

В 1991 г. было провозглашено новое государство Республика Словения. Словенцам, составляющим 91 % населения страны и занимающим юго-западную часть территории расселения славян, пришлось пройти трудный путь, прежде чем удалось создать собственное государство. Предки словенцев одними из первых среди славян в VІІ в. создали собственное государственное объединение Карантанию, а в ІХ в. — Нижнюю Паннонию. К концу ІХ в. они потеряли независимость и с тех пор, вплоть до установления Королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 г., в течение почти 1200 лет они находились под властью немцев. За столь долгий период чужеземного владычества многие народы были ассимилированы, как например поморские и полабские славяне. Словенцы в этом отношении представляют своеобразный исторический феномен: они сумели сохраниться как самостоятельный народ, создать свою национальную культуру и свое собственное государство. На вопрос, почему словенцы не разделили судьбу поморских и полабских славян, может ответить только изучение их истории, их упорной и трудной борьбы за свое существование.

Lucian Boia. Istorie și mit în conștiința românească

Istorie și mit în conștiința românească este cea mai cunoscută carte a lui Lucian Boia, cel puțin printre cititorii români. Apariția ei, în 1997, a însemnat un adevărat șoc cultural și a deschis calea unor ample revizuiri istoriografice. Lucian Boia face distincția netă între istoria care a fost și diversele ei reprezentări, inevi­tabil adaptate, deformate și adesea mitificate, în funcție de perspectivele schimbătoare ale prezentului și îndeosebi de jocul ideologiilor. Istoria pe care o cunosc românii, în diversele ei variante, a fost marcată în primul rând de ideologia națională,apoi de comunism; de aici decurge necesitatea unei "decodări".

История Венгрии в трех томах

В первом томе научного труда «История Венгрии» впервые в советской историографии систематически освещается история венгерского народа с древнейших времен до конца XVIII в. Ее. изложение — результат изучения авторами источников. Излагая историю развития венгерского общества, авторы используют также достижения ученых в выявлении, публикации и исследовании всей совокупности различных категорий источников, которыми располагает в настоящее время историческая наука. Авторы тома особо, исследовали ряд проблем социально-экономической и политической истории венгерского общества. Характер данного издания позволяет изложить лишь результаты этих разысканий и дать представление об их источниковедческой базе. Не претендуя на безусловность некоторых выводов, авторы сочли необходимым указать на спорные, нерешенные вопросы, проложив в ряде случаев собственные решения.

Владимир Морозан. Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.

На основе широкого круга документальных материалов петербургских, кишиневского и одесского архивов была исследована история бессарабского дворянства и его участие в обустройстве края в XIX – начале XX в. В монографии уделено особое внимание роли этого сословия в организации административного управления Бессарабией, ее общественной и культурной жизни. Отмечены усилия дворянства в формировании судебных органов края, уездного управления и полицейских институтов. Значительное место в работе посвящено внутренней жизни дворянского общества, сложному процессу формирования в Бессарабии органа сословного самоуправления. Автор подробно остановился на работе очередных и чрезвычайных собраний дворян края, борьбе различных группировок высшего сословия за первенство как в дворянской среде, так и в различных областях жизни Бессарабии. В исследовании отмечены многочисленные скандалы, которые разворачивались на дворянских собраниях на протяжении всего периода существования этого сословия. В книге содержатся обширные сведения об отдельных дворянских фамилиях, а в качестве отдельного раздела даны краткие биографические справки нескольких сот представителей бессарабского дворянства.

Для историков, краеведов и генеалогов, а также всех интересующихся историей России.

Артем Улунян. Политическая история современной Греции. Конец XVIII в. – 90-е гг. XX в.

Книга представляет собой систематическое изложение новогреческой политической истории с конца XVIII в. и до середины 90-х гг. нашего столетия. Основное внимание уделяется общественно-политическим процессам в греческом обществе накануне образования независимого национального греческого государства и основным этапам его развития. В работе определена взаимосвязанность внутриполитических и внешнеполитических проблем истории Греции и выявлены основные характерные этапы её развития. Книга рассчитана на широкий круг читателей, историков, студентов гуманитарных вузов, специализирующихся по проблемам неоэллинистики, а также преподавателей общеобразовательных школ с углубленным изучением греческой истории, культуры и языка.

Молдаване (Народы и культуры)

Очередной том серии подготовлен в рамках масштабного проекта “Народы и культуры”, реа­лизуемого сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН совместно с учеными академи­ческих и университетских центров регионов Российской Федерации и стран СНГ Его выход в свет в год 650-летия образования Молдавского государства имеет большое общественное, культурное и символическое значение, знаменуя давнее сотрудничество народов и ученых Молдовы и Рос­ сии. Содержащиеся в книге сведения о среде обитания, этнической и этнополитической истории молдаван, молдавском языке, хозяйственной деятельности и занятиях, соционормативной и профессиональной культуре, семье и семейных отношениях, календарных обычаях и обрядах служат весомым вкладом в расширение горизонтов гуманитарного знания. В томе дается панорамно-кон­цептуальная характеристика роли государства и этничности в сохранении и развитии самобытно­сти молдавского народа.

Для этнологов, историков и широкого круга читателей.

Alexandru Boldur. Istoria Basarabiei

Ediţia de faţă a ISTORIEI BASARABIEI de Alexandru V. Boldur întruneşte trei din lucrările de referinţă ale autorului, astfel:

— ISTORIA BASARABIEI, CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMANILOR, voi. I, Epocile vechi (pînă la sec. XVII); Chişinău, Tipografia «Dreptatea» (Pasaj), 1937;

CONTRIBUŢII LA STUDIUL ISTORIEI ROMÂNILOR, ISTORIA BASARABIEI, SUB DOMINAŢIUNEA RUSEASCĂ (1812—1918), Politica, Ideologia, Administra|ia; Chişinău, Tipografia «Tiparul Moldovenesc», 1940;

— BASARABIA ROMÂNEASCĂ, Bucureşti, Tipografia «Carpați», Petre Bărbulescu, Str. Academiei 2, tel. 5.89.95., 1943;

Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли

Представлены результаты коллективного исследования особенностей развития национальных окраин в составе Российского государства. В центре внимания – вопросы стратегии и тактики имперской интеграции, а также особенности и источники формирования правительственной политики на окраинах государства Романовых.

Исследование выполнено на основе широкого круга исторических источников, включая значительное количество впервые вводимых в научный оборот документов из российских федеральных архивов.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также всех заинтересованных читателей.

Paul Lindenberg. Regele Carol I al României

Paul Lindenberg, scriitor și jurnalist german, s- a născut la 11 noiembrie 1859 în Berlin, unde s- a și stins din viață la 31 decembrie 1943. Și-a început cariera jurnalistică în 1879, ca redactor la publicația Neuer Görlitzer Anzeiger. Din 1882 până în 1894 a fost redactor la prestigioasa revistă berlineză Deutsche Rundschau, apoi a devenit scriitor și publicist liber- profesionist. Cronicar asiduu al vieții berlineze, a scris o serie de volume despre capitala Reichului, iar din 1882 până la izbucnirea Primul Război Mondial a publicat săptămânal cunoscutele „Berliner Stimmungsbilder“, foiletoane ce erau tipărite în șaizeci până la optzeci de gazete din Germania și de peste hotare. După mai multe peregrinări prin Europa, în preajma anului 1900 a între prins o călătorie în jurul lumii, ajungând până în Africa, America și Asia. în 1905, Lindenberg a venit pentru prima oară în România, prilej cu care s- a documentat și a strâns materiale pentru biografia de față, publicată în 1906. în următorii zece ani, a revenit în România în repetate rânduri, revizuind și actualizând textul biografiei în vederea unor noi ediții. Ultima dintre acestea, mult lărgită, cuprinzând două volume și adusă la nivelul anului 1914, avea să apară abia în 1923 – o amânare ce se explică prin declanșarea Marelui Război. însă conflagrația mondială i- a dat lui Lindenberg ocazia de a se face remarcat și ca reporter de război: în august 1914, el a izbutit să transmită știrea despre victoria germanilor la Tannenberg cu câteva ore înaintea conducerii supreme a armatei germane. Cunoscut ca autor mai ales pentru volumele sale despre Berlin și pentru lucrările sale biografice și istorice – printre altele, Kinig Ferdinand von Bulgarien (Regele Ferdinand al Bulgariei) sau Das Buch der Kaiserin Auguste Viktoria (Cartea împărătesei Augusta Victoria) –, Paul Lindenberg a mai scris literatură de călătorie – Um die Erde in Wort und Bild (în jurul lumii, încuvinte și imagini) –, romane – Fritz Vogelsang. Abenteuer eines deutschen Schiffsjungen in Kiautschou (Fritz Vogelsang. Aventurile unui ucenic de matelot la KiaoTchou) – și memorialistică – Eslohnte sich, gelebt zu haben. Erinnerungen (A meritat să viețuiesc. Amintiri).

Бессарабский вопрос в контексте международных отношений

В 1997—2008 гг. увидели свет книги доктора исторических наук, профессора И.Э. Левита «Движение за автономию Бессарабии в 1917 г. Образование Сфатул Цэрий. Провозглашение Молдавской Демократической Республики» и «Год судьбоносный: от провозглашения Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917-ноябрь 1918 г.)».

В новом труде историка на основе опубликованных материалов и впервые вводимых в научный оборот документов освещена военная, внутри- и внешнеполитическая,ситуация в регионе, детально рассмотрены ход обсуждения Бессарабского вопроса на Парижской мирной конференции и развитие советско-румынских отношений.

Издание представляет интерес для историков, политологов, дипломатов и экспертов, занимающихся дискуссионными проблемами современных международных отношений, а также для широкого круга читателей, интересующихся малоизвестными, но ключевыми событиями отечественной истории.

Национальные окраины России. Становление и развитие системы управления

Эта книга относится к числу тех редких исторических изданий, которые реально способны обогатить практику строительства новой российской государственности. Ее авторам впервые удалось обобщить трехвековой опыт управления национальными окраинами империи, показать, насколько эффективно решались в ряде случаев обострившиеся сегодня проблемы административно-территориального устройства, как функционировали механизмы взаимодействия центральных и местных органов власти с учетом особенностей и традиций того или иного народа.

Данное исследование адресовано широкому кругу читателей, но представляет особую ценность для специалистов и государственных служащих, студентов исторических и юридических факультетов.

Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX – начало XX в

В монографии дана широкая картина развития общественно-политической мысли в Румынии второй половины XIX и начала XX в. Автор показывает кризис буржуазной идеологии, анализирует различные оттенки консервативной мысли, а также особенности буржуазного национализма в Румынии. Большое внимание в работе уделено революционным течениям, борьбе левых в румынской социал-демократии. Заключительные разделы книги содержат анализ специфических черт реформизма в социалистическом движении Румынии.

Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае

«Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае» — первая и пока единственная документально-художественная книга о колонизации молдаванами нескольких тысяч десятин земли в Кубанской области и Черноморском округе во второй половине XIX века. В настоящем издании — подробная история 150 лет их жизни в этом регионе: дореволюционный период, становление советской власти, Великая Отечественная война, включая насильственную отправку молдаван в другие государства, контролируемые Германией, послевоенное время и современный период.

Издание включает различные архивные документы, которые подтверждают легитимность получения молдаванами земли, воспоминания людей и отзывы первых путешественников. Кроме того, автор предлагает вниманию читателя свое видение и подробный анализ причин переселения молдаван в  Россию. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Social Preconditions of National Revival in Europe

This book is a revised translation of two works by Miroslav Hroch, which together form a pioneering comparative analysis of the various struggles for national identity in nineteenth-century Europe. It is concerned with the decisive phase of 'national renaissance', when small groups of committed patriots successfully generated mass support. When and why was their propaganda effective? The author attempts to answer this fundamental question by locating the patriots within the contemporary social structure, and uses data derived from many different nationalisms. The work is divided into three sections; a theoretical examination of the origins of nationalism and nation-hood, a quantitative survey of the social and territorial structure of the patriots of eight representative national movements, and a comparative analysis of the social and professional groups that formed the milieu of patriotism. Numerous statistical tables and maps illuminate the text, which forms one of the most significant studies of the nationalist phenomenon to be published in recent years.

Русско-валашские отношения в конце XVII – начале XVIII в.

Работа посвящена одной из малоизученных страниц в истории русско-румынских взаимоотношений – связям России с Валахией в конце XVII – начале XVIII в. Русско-валашские связи в этот период были многообразными. Главное внимание уделяется истории дипломатических отношений Валахии с Россией; на основе имеющихся материалов рассматриваются также торговые и культурные взаимосвязи; с привлечением новых архивных документов освещаются русско-валашские связи во время Прутского похода Петра I и в 1712–1713 гг.

Ioan Pelivan: istoric al mișcarii de eliberare naționala din Basarabia

În economia lucrării un loc aparte ocupă amintirile lui Ioan Pelivan referitoare la evenimentele la care a participat nemijlocit precum și paginile de evocare a personalității sale la manifestările de omagiere cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani şi cu prilejul reînhumării osemintelor sale la cimitirul Cernica, la 4 aprilie 1976.

Primul Război Mondial și Basarabia

Consacrat marcării a 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial, volumul este o lucrare ce acoperă un spațiu istoriografie rămas nevalorificat, din varii motive, de cercetătorii din domeniul istoriei din Republica Moldova. Majoritatea autorilor sunt savanți cu mare experiență în domeniul cercetării istorice, dar alături de aceștia se regăsesc și câțiva cercetători în formare. Tematica volumului dezvăluie, prin aportul celor 11 autori, atât dimensiunea istorică, cât și cea general-umană a primei conflagrații mondiale în spațiul pruto-nistrean. Volumul include contribuții originale, care, în baza valorificării unui imens material bibliografic și documentar, permit extinderea ariei contextuale de cunoaștere a războiului sub aspect militar, politic, ideologic, diplomatic, național, spiritual, confesional, instituțional, precum și din perspectiva memoriei colective.

Королевская диктатура в Румынии

В книге рассматриваются формирование и сущность королевской диктатуры Румынии, одной из разновидностей монархе-фашистского режима, ее отличия от других форм власти, в том числе—от фашистских диктатур в Германии и Италии, раскрыты деятельность фашистской организации «Железная гвардия», ее соперничество с правящей королевской верхушкой, истоки ее идеологии. Большое внимание уделено последовательной и решительной борьбе Коммунистической партии Румынии по сплочению народных масс против фашизации страны, против политики королевской диктатуры, реакции и войны.

Rapoarte diplomatice ruse din România (1888–1898)

Volumul cuprinde rapoarte ale diplomaților ruși din România, din perioada 1888-1898, în original în limbile rusă și franceză și în traducere în limba română, păstrate în fondurile Arhivei de Politică Externă a Imperiului Rus de la Moscova. Documentele, comentate și adnotate, conțin informații deosebit de importante pentru istoria României și relațiile internaționale la sfârșitul secolului XIX.

В сборнике представлены донесения российских дипломатических представителей в Румынии в период с 1888 по 1898 гг. на языках оригинала (русский и французский) и в переводе на румынский языку, хранящиеся в фондах Архива внешней политики Российской империи в Москве. Документы содержат важные сведения по истории Румынии и международным отношениям в конце XIX в. Документы снабжены примечаниями и комментариями.

Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă

În lucrare autorul a constatat că în prima jumătate a secolului al XIX-lea, limba populaţiei autohtone a funcţionat în structurile administrative ale provinciei (până în 1828), a fost reprezentată ca disciplină de studiu în câteva instituţii de învăţământ, a avut acces în biserică, pe când în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, a fost neglijată, exclusă cu totul din viaţa social-politică a Basarabiei.

Această marginalizare a limbii române în Basarabia s-a produs în perioada când pe de altă parte, se dezvolta intens pe celelalte spaţii locuite de români, se moderniza, mai cu seamă, datorită rolului important pe care l-a jucat în acest sens Academia Română, înfiinţată în 1866. Înstrăinaţi, izolaţi de neamul său care se bucura de propria limbă, românii basarabeni nu au avut posibilitatea să participe la procesul de creare a limbii române moderne, cu excepţia celor câţiva basarabeni care s-au afirmat pe plan spiritual în partea dreaptă a Prutului.

Pages