Welcome!

Welcome to the Dacoromania website. This is non-commercial, non-political, educational resource, which aim is collection and popularization of the information on the history of Romania, Moldova, Bessarabia as well as neighboring countries and regions. Here you can find books, articles and documents on these subjects.

We are open to collaboration. If you want to help in development of the project, please contact us.

Проект издания в Кишиневе русского-молдавского журнала «Звездочка Прута»

Публикуемые документы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА) представляют интерес для изучения истории молдавской печати в Бессарабии и молдавского национального движения в середине XIX в. Также они показывают отношение местных и имперских властей к попыткам организации в Бессарабии издания на румынском/молдавском языке. Бессарабский военный губернатор М.Л. Фантон-де-Веррайон поддержал идею группы бессарабских бояр во главе с И. Дабижей и намеривался использовать такое издание в интересах российского правительства, как своеобразный инструмент «мягкой силы», видя в периодическом издании способ влияния на умы в соседних княжествах, так и в самой Бессарабии. Однако, чиновники в Одессе и Петербурге не разделяли энтузиазма бессарабского губернатора и проект издания русско-молдавского журнала был отклонен.

The published documents from the collections of the Russian State Historical Archive (RGIA) are of interest for studying the history of the Moldavian press in Bessarabia and the Moldavian national movement in the middle of the 19th century. They also show the attitude of the local and imperial authorities towards the attempts to organize a publication in Romanian/Moldovan in Bessarabia. Bessarabian military governor M.L. Fanton de Verrayon supported the idea of a group of Bessarabian boyars headed by Ion Dabija and intended to use such a publication in the interests of the Russian government as a kind of “soft power" tool, seeing in the periodical a way to influence the minds of neighboring principalities, and in the Bessarabia. However, officials in Odessa and St. Petersburg did not share the enthusiasm of the Bessarabian governor, and the project to publish a Russian-Moldovan magazine was rejected.

Cuvânt moldovenesc (Newspaper, 1914–1917)

The first edition was printed on January 1, 1914 and last on January 7, 1919. The first editor in chief was Nicolae Alexandri, replaced on April 2, 1917 by Pan Halippa. Among the authors were Simion Murafa, Ion Pelivan, Daniel Ciugureanu, M. Ciachir, Gh. Stîrcea, and T. Inculeţ. It was written with the Cyrillic alphabet .

Ног цард (Newspaper, 1907)

The second Ossetian newspaper «Ног цард» (the New Life) was published in Tiflis by the Ossetian Publishing Society from March 8 to December 23, 1907. The first editor was Petr Gulich Tedeyev. The first issue of the newspaper came out on March 8, 1907, and from No. 18 (May 18) until the end of the newspaper’s existence (December 23), the editor was Tadioz Tedeev, a railway worker at the Tiflis depot. This was done for conspiracy purposes. In fact, the editorial work was carried out by the entire editorial board consisting of: P.G. Tedeev, B.P. Kochiev, N.Z.

Juliusz Demel. Historia Rumunii

Podobnie jak inne pozycje cyklu wydawniczego Ossolineum poświęconego historii poszczególnych krajów i narodów, praca ta ma na celu zwięzłe przedstawienie dziejów jednego z nich — kraju i narodu rumuńskiego, od ich zarania po wiek XX. W przeszłości losy Rumunii i Polski przez kilka stuleci zazębiały się, a okresowo splatały ściślej, w sensie dobrym i złym, gdy terytoria państwowe rumuńskie i polskie graniczyły ze sobą na linii Dniestru. Lecz mimo tej bliskości geograficznej i powiązań historycznych dzieje narodu rumuńskiego i stosunków rumuńsko-polskich nie są u nas szerzej znane. Wpłynęła na to zapewne znaczna dla obydwu narodów i państw odmienność ich dróg rozwoju, rozmijających się pod niejednym względem w zakresie źródeł inspiracji, a także i w czasić. Ziemie rumuńskie znalazły się w znacznej części w obrębie świata antycznego, greckiego i rzymskiego. Później kultura rumuńska wzrosła w kręgu oddziaływania Konstantynopola i prawosławia, a kraj, podzielony między kilka organizmów państwowych, pozostawał od schyłku średniowiecza pod wzmagającymi się wpływami Turcji, następnie pod panowaniem tureckim. Polska w tych czasach przeżywała okres świetności i rozkwitu, utrzymując ścisłe związki kulturalne z Europą środkową i zachodnią. Natomiast wyzwolenie Rumunii z jarzma tureckiego i odbudowa rumuńskiego narodowego państwa przypadły na czasy, w których Polska upadła i uległa rozbiorom, a naród polski utracił niepodległość. Studium historii Rumunii jest jednak pouczające dla polskiego obserwatora. Pozwala spojrzeć nieco inaczej na stosunki polsko-tureckie czy polsko-węgierskie w przeszłości, a dzieje żywiołu rumuńskiego w Siedmiogrodzie, nasuwając pewne analogie czy podobieństwa z polskiego pogranicza etnicznego na zachodzie i na wschodzie, dają sporo do myślenia w tak istotnej w historii Polski kwestii narodowościowej.

А.М. Лазарев. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос

В предлагаемой читателю монографии главное внимание сосредоточено на исследовании проблемы образования и становления молдавской советской государственности. В силу особенностей социально-экономического и политического развития Молдавии послеоктябрьского периода процесс становления советской государственности молдавского народа продолжался с начала января 1918 вплоть до начала 1941 года и делится на несколько периодов. Поэтому в работе рассматривается вся совокупность событий и явлений внутреннего и внешнего порядка, которые имеют прямое или косвенное отношение к проблеме образования молдавской советской государственности, способствовали развитию или торможению этого процесса, оказывали на него позитивное или негативное воздействие. Вполне понятно, что бессарабский вопрос, вызванный к жизни захватом Советской Бессарабии королевской Румынией, явился главным препятствием на пути становления советской государственности молдавского народа. Поэтому его всестороннему исследованию в работе отводится довольно значительное место.

Л.Н. Оганян. Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века

В монографии на основе значительного количества новых архивных материалов показано, что характер общественного движения и развития общественно-политической мысли в Бессарабии первой четверти XIX века определяли ее социально-зкономическая действительность — процесс разложения феодальных и зарождения капиталистических отношений — и влияние передовых общественных идей. Общественное движение в Бессарабии в этот период в основном шло в трех направлениях, деятельность Кишиневской организации декабристов, активная поддержка населением национально-освободительного движения, развернувшегося в 1821 г. в Молдавии и Валахии; прогрессивное направление в литературе и просвещении.

 

И.Ф. Иовва. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение

Книга посвящена греческому восстанию 1821—1829 гг. Используя имеющиеся литературные источники и богатый архивный материал, автор анализирует деятельность греческой революционной организации «Филики Этерия» (известной в России под названием Гетерия), а также восстание валашских крестьян под водительством Тудора Владимиреску, показывает связь между этими двумя восстаниями, раскрывает роль Бессарабии в указанных событиях. В работе рассматривается отношение к греческому восстанию южных декабристов и различных общественных слоев России.

А.И. Бабий. Формирование молдавской интеллигенции во второй половине XIX – начале XX в.

В работе исследуется процесс развития молдавской интеллигенции в период от аграрной реформы 1861 г. до победы Великой Октябрьской социалистической революции, т. е. в эпоху капитализма. Это явление рассматривается в тесной связи с ростом среднего образования главным образом в Бессарабии, где проживала основная масса молдавского населения, и расширением сети высших учебных заведений в стране. Создание молдавской интеллигенции как социальной прослойки в конце XIX — начале XX вв. представляет собой часть процесса формирования молдавской буржуазной нации. Брошюра рассчитана на научных сотрудников, студентов, учителей средних школ и пропагандистов.

 

Istoria României prin concepte

Volumul contribuie la studiul istoriei romanesti prin descrierea si comentarea termenilor conceptelor si limbajelor selectate din textele juridice politice istoriografice literare si sociologice. In acest fel ideile si mesajele care au dominat gandirea politica in diverse perioade ale istoriei Romaniei moderne si contemporane devin mai accesibile. Contextualizarea fenomenelor cercetate a facilitat ipoteze de lucru incitante noi interpretari si concluzii temeinic argumentate. Resemantizarea unor concepte – acolo unde acestea sunt in relatie cu aspiratiile comunitar-civice de astazi – indica latura pragmatica a cercetarii. Teoria generala privind istoria conceptuala se imbina cu studiul de caz pe de o parte clarificand importanta unei Begriffsgeschichte romanesti iar pe de alta demonstrand cum demitizarea face posibila intelegerea mai obiectiva a trecutului.

Pages