You are here

Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Национальные окраины России. Становление и развитие системы управления

Эта книга относится к числу тех редких исторических изданий, которые реально способны обогатить практику строительства новой российской государственности. Ее авторам впервые удалось обобщить трехвековой опыт управления национальными окраинами империи, показать, насколько эффективно решались в ряде случаев обострившиеся сегодня проблемы административно-территориального устройства, как функционировали механизмы взаимодействия центральных и местных органов власти с учетом особенностей и традиций того или иного народа.

Данное исследование адресовано широкому кругу читателей, но представляет особую ценность для специалистов и государственных служащих, студентов исторических и юридических факультетов.

Ioan Pelivan: istoric al mișcarii de eliberare naționala din Basarabia

În economia lucrării un loc aparte ocupă amintirile lui Ioan Pelivan referitoare la evenimentele la care a participat nemijlocit precum și paginile de evocare a personalității sale la manifestările de omagiere cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani şi cu prilejul reînhumării osemintelor sale la cimitirul Cernica, la 4 aprilie 1976.

Primul Război Mondial și Basarabia

Consacrat marcării a 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial, volumul este o lucrare ce acoperă un spațiu istoriografie rămas nevalorificat, din varii motive, de cercetătorii din domeniul istoriei din Republica Moldova. Majoritatea autorilor sunt savanți cu mare experiență în domeniul cercetării istorice, dar alături de aceștia se regăsesc și câțiva cercetători în formare. Tematica volumului dezvăluie, prin aportul celor 11 autori, atât dimensiunea istorică, cât și cea general-umană a primei conflagrații mondiale în spațiul pruto-nistrean. Volumul include contribuții originale, care, în baza valorificării unui imens material bibliografic și documentar, permit extinderea ariei contextuale de cunoaștere a războiului sub aspect militar, politic, ideologic, diplomatic, național, spiritual, confesional, instituțional, precum și din perspectiva memoriei colective.

Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă

În lucrare autorul a constatat că în prima jumătate a secolului al XIX-lea, limba populaţiei autohtone a funcţionat în structurile administrative ale provinciei (până în 1828), a fost reprezentată ca disciplină de studiu în câteva instituţii de învăţământ, a avut acces în biserică, pe când în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, a fost neglijată, exclusă cu totul din viaţa social-politică a Basarabiei.

Această marginalizare a limbii române în Basarabia s-a produs în perioada când pe de altă parte, se dezvolta intens pe celelalte spaţii locuite de români, se moderniza, mai cu seamă, datorită rolului important pe care l-a jucat în acest sens Academia Română, înfiinţată în 1866. Înstrăinaţi, izolaţi de neamul său care se bucura de propria limbă, românii basarabeni nu au avut posibilitatea să participe la procesul de creare a limbii române moderne, cu excepţia celor câţiva basarabeni care s-au afirmat pe plan spiritual în partea dreaptă a Prutului.

Militarii Basarabeni 1917–1918

La etapa actuală, în istoriografia de specialitate nu se regăseşte un studiu analitic, care să includă o descriere detaliată a acţiunilor militare din perioada 1917-1918 în Basarabia. Tematica militară este preponderent abordată în contextul altor evenimente de epocă.

Importanţa proceselor derulate în Basarabia în perioada martie 1917-1918, inclusiv amploarea fenomenului militar, justifică o analiză exhaustivă a fenomenului militar basarabean de la începutul sec. XX. Prin urmare, ne-am propus să-l analizăm dintr-o nouă perspectivă, să scoatem din anonimat documentele şi materialele care nu au fost până acum incluse în circuitul ştiinţific autohton.

Святой Иннокентий Балтский и иннокентьевщина

Книга рассказывает о жутких событиях, произошедших в последнее десятилетие существования царской России в Бессарабии - т.н. "балтском психозе" 1908 г., деятельности "святого" Иннокентия Балтского (ныне почитаемого сектой "Богородичный центр"), создателя секты "иннокентьевцев". Вскрываются причины, породившие массовый психоз на религиозной почве, дается обширная библиография работ по истории жизни и деятельности Иннокентия Балтского и иннокентьевцев. В художественной форме эти события запечатлены в романе Леся Гомина "Голгофа".

De la Basarabia rusească la Basarabia românească

Onisifor Ghibu (1883–1972) a fost un profesor român de pedagogie, membru corespondent al Academiei Române și politician, luptător pentru drepturile și unitatea poporului român, unul dintre participanții importanți la realizarea Marii Uniri de la 1918. Lucrarea de față cuprinde descriere istoriei a Basarabiei sub stăpânirea rusă și o analiză evenimentelor din 1917, în carele autorul a participat activ.

Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной Бессарабии (1808–1856)

Историческим судьбам иностранных переселенцев в Бессарабии, в том числе и прибывшим в XIX в. из-за Дуная до настоящего времени не уделено достойного внимания. Объектом настоящего исследования и являются задунайские переселенцы, поселившиеся в южной части Бессарабии, долгое время называвшейся Буджаком. Первое массовое их переселение состоялось во время русско-турецкой войны 1806—1812 гг. и после ее окончания. Основную массу переселенцев из-за Дуная тогда составляли болгары и гагаузы, принимавшие активное участие в этой войне на стороне русских войск.

Bessarabiana. Ученая, литературная и художественная Бессарабия

Алфавитный библиографический указатель архивных первоисточников, авторов, книг, статей и вообще литературы на всех европейских и некоторых азиатских языках о Бессарабии, – предметов искусства, находящихся в Бессарабской губернии, и всего относящегося к бессарабщине, именно: а) о Бессарабии и бессарабцах, б) о трудах различного содержания, принадлежащих Бессарабской губернии, в) книг и разных периодических изданий, опубликованных в пределах этой губернии в последние 100 лет со времени присоединения ее, по Бухарестскому мирному трактату, к Российской империи.

Pages