You are here

Modern and Contemporary Romania

History of Romania in Modern and Contemporary epoch.

И.Ф. Иовва. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение

Книга посвящена греческому восстанию 1821—1829 гг. Используя имеющиеся литературные источники и богатый архивный материал, автор анализирует деятельность греческой революционной организации «Филики Этерия» (известной в России под названием Гетерия), а также восстание валашских крестьян под водительством Тудора Владимиреску, показывает связь между этими двумя восстаниями, раскрывает роль Бессарабии в указанных событиях. В работе рассматривается отношение к греческому восстанию южных декабристов и различных общественных слоев России.

Istoria României prin concepte

Volumul contribuie la studiul istoriei romanesti prin descrierea si comentarea termenilor conceptelor si limbajelor selectate din textele juridice politice istoriografice literare si sociologice. In acest fel ideile si mesajele care au dominat gandirea politica in diverse perioade ale istoriei Romaniei moderne si contemporane devin mai accesibile. Contextualizarea fenomenelor cercetate a facilitat ipoteze de lucru incitante noi interpretari si concluzii temeinic argumentate. Resemantizarea unor concepte – acolo unde acestea sunt in relatie cu aspiratiile comunitar-civice de astazi – indica latura pragmatica a cercetarii. Teoria generala privind istoria conceptuala se imbina cu studiul de caz pe de o parte clarificand importanta unei Begriffsgeschichte romanesti iar pe de alta demonstrand cum demitizarea face posibila intelegerea mai obiectiva a trecutului.

Lucian Boia. Istorie și mit în conștiința românească

Istorie și mit în conștiința românească este cea mai cunoscută carte a lui Lucian Boia, cel puțin printre cititorii români. Apariția ei, în 1997, a însemnat un adevărat șoc cultural și a deschis calea unor ample revizuiri istoriografice. Lucian Boia face distincția netă între istoria care a fost și diversele ei reprezentări, inevi­tabil adaptate, deformate și adesea mitificate, în funcție de perspectivele schimbătoare ale prezentului și îndeosebi de jocul ideologiilor. Istoria pe care o cunosc românii, în diversele ei variante, a fost marcată în primul rând de ideologia națională,apoi de comunism; de aici decurge necesitatea unei "decodări".

Paul Lindenberg. Regele Carol I al României

Paul Lindenberg, scriitor și jurnalist german, s- a născut la 11 noiembrie 1859 în Berlin, unde s- a și stins din viață la 31 decembrie 1943. Și-a început cariera jurnalistică în 1879, ca redactor la publicația Neuer Görlitzer Anzeiger. Din 1882 până în 1894 a fost redactor la prestigioasa revistă berlineză Deutsche Rundschau, apoi a devenit scriitor și publicist liber- profesionist. Cronicar asiduu al vieții berlineze, a scris o serie de volume despre capitala Reichului, iar din 1882 până la izbucnirea Primul Război Mondial a publicat săptămânal cunoscutele „Berliner Stimmungsbilder“, foiletoane ce erau tipărite în șaizeci până la optzeci de gazete din Germania și de peste hotare. După mai multe peregrinări prin Europa, în preajma anului 1900 a între prins o călătorie în jurul lumii, ajungând până în Africa, America și Asia. în 1905, Lindenberg a venit pentru prima oară în România, prilej cu care s- a documentat și a strâns materiale pentru biografia de față, publicată în 1906. în următorii zece ani, a revenit în România în repetate rânduri, revizuind și actualizând textul biografiei în vederea unor noi ediții. Ultima dintre acestea, mult lărgită, cuprinzând două volume și adusă la nivelul anului 1914, avea să apară abia în 1923 – o amânare ce se explică prin declanșarea Marelui Război. însă conflagrația mondială i- a dat lui Lindenberg ocazia de a se face remarcat și ca reporter de război: în august 1914, el a izbutit să transmită știrea despre victoria germanilor la Tannenberg cu câteva ore înaintea conducerii supreme a armatei germane. Cunoscut ca autor mai ales pentru volumele sale despre Berlin și pentru lucrările sale biografice și istorice – printre altele, Kinig Ferdinand von Bulgarien (Regele Ferdinand al Bulgariei) sau Das Buch der Kaiserin Auguste Viktoria (Cartea împărătesei Augusta Victoria) –, Paul Lindenberg a mai scris literatură de călătorie – Um die Erde in Wort und Bild (în jurul lumii, încuvinte și imagini) –, romane – Fritz Vogelsang. Abenteuer eines deutschen Schiffsjungen in Kiautschou (Fritz Vogelsang. Aventurile unui ucenic de matelot la KiaoTchou) – și memorialistică – Eslohnte sich, gelebt zu haben. Erinnerungen (A meritat să viețuiesc. Amintiri).

Бессарабский вопрос в контексте международных отношений

В 1997—2008 гг. увидели свет книги доктора исторических наук, профессора И.Э. Левита «Движение за автономию Бессарабии в 1917 г. Образование Сфатул Цэрий. Провозглашение Молдавской Демократической Республики» и «Год судьбоносный: от провозглашения Молдавской республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917-ноябрь 1918 г.)».

В новом труде историка на основе опубликованных материалов и впервые вводимых в научный оборот документов освещена военная, внутри- и внешнеполитическая,ситуация в регионе, детально рассмотрены ход обсуждения Бессарабского вопроса на Парижской мирной конференции и развитие советско-румынских отношений.

Издание представляет интерес для историков, политологов, дипломатов и экспертов, занимающихся дискуссионными проблемами современных международных отношений, а также для широкого круга читателей, интересующихся малоизвестными, но ключевыми событиями отечественной истории.

Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX – начало XX в

В монографии дана широкая картина развития общественно-политической мысли в Румынии второй половины XIX и начала XX в. Автор показывает кризис буржуазной идеологии, анализирует различные оттенки консервативной мысли, а также особенности буржуазного национализма в Румынии. Большое внимание в работе уделено революционным течениям, борьбе левых в румынской социал-демократии. Заключительные разделы книги содержат анализ специфических черт реформизма в социалистическом движении Румынии.

Королевская диктатура в Румынии

В книге рассматриваются формирование и сущность королевской диктатуры Румынии, одной из разновидностей монархе-фашистского режима, ее отличия от других форм власти, в том числе—от фашистских диктатур в Германии и Италии, раскрыты деятельность фашистской организации «Железная гвардия», ее соперничество с правящей королевской верхушкой, истоки ее идеологии. Большое внимание уделено последовательной и решительной борьбе Коммунистической партии Румынии по сплочению народных масс против фашизации страны, против политики королевской диктатуры, реакции и войны.

Молдавское движение до и после образования Румынии

Данная монография является плодом многолетних исследовательских поисков известного российского и молдавского историка, автора более 500 научных работ (включая 14 монографий), профессора Владислава Якимовича Гросула, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН, кавалера ордена ООН им. Авиценны «За выдающиеся заслуги в деле развития мировой науки». Она выполнена на обширной документальной и историографической основе и является одновременно исследовательской работой, представляющей интерес для научных сотрудников и преподавателей, пособием для студентов историков и политологов, но также для всех тех, кто интересуется вопросами молдавской истории.

Karl Marx. Însemnări despre români

Volumul „Însemnări despre români” a fost editat de istoricii Andrei Oțetea (pe atunci directorul Institutului de Istorie din București al Academiei RPR) și Stanislav Schwann (istoric polonez care a găsit încă de la sfârșitul anilor 1950 manuscrisul la Institutul de istorie socială din Amsterdam). Volumul fundamenta atât poziția antisovietica, mai precis spus antihrușciovista, a comuniștilor români, cât și cea antimaghiară. Textele lui Marx erau folosite ca argument decisiv și irevocabil pentru dreptul istoric al românilor în Transilvania și pentru evaluarea negativă a influenței ruse (prin acțiunile imperiului țarist) asupra Țărilor Române. Aici implicit fiind atinsă și problema Basarabiei, subiect de permanenta disensiune între români și sovietici în acei ani.

Pages