You are here

Modern and Contemporary Romania

History of Romania in Modern and Contemporary epoch.

Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX – начало XX в

В монографии дана широкая картина развития общественно-политической мысли в Румынии второй половины XIX и начала XX в. Автор показывает кризис буржуазной идеологии, анализирует различные оттенки консервативной мысли, а также особенности буржуазного национализма в Румынии. Большое внимание в работе уделено революционным течениям, борьбе левых в румынской социал-демократии. Заключительные разделы книги содержат анализ специфических черт реформизма в социалистическом движении Румынии.

Королевская диктатура в Румынии

В книге рассматриваются формирование и сущность королевской диктатуры Румынии, одной из разновидностей монархе-фашистского режима, ее отличия от других форм власти, в том числе—от фашистских диктатур в Германии и Италии, раскрыты деятельность фашистской организации «Железная гвардия», ее соперничество с правящей королевской верхушкой, истоки ее идеологии. Большое внимание уделено последовательной и решительной борьбе Коммунистической партии Румынии по сплочению народных масс против фашизации страны, против политики королевской диктатуры, реакции и войны.

Молдавское движение до и после образования Румынии

Данная монография является плодом многолетних исследовательских поисков известного российского и молдавского историка, автора более 500 научных работ (включая 14 монографий), профессора Владислава Якимовича Гросула, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории РАН, кавалера ордена ООН им. Авиценны «За выдающиеся заслуги в деле развития мировой науки». Она выполнена на обширной документальной и историографической основе и является одновременно исследовательской работой, представляющей интерес для научных сотрудников и преподавателей, пособием для студентов историков и политологов, но также для всех тех, кто интересуется вопросами молдавской истории.

Karl Marx. Însemnări despre români

Volumul „Însemnări despre români” a fost editat de istoricii Andrei Oțetea (pe atunci directorul Institutului de Istorie din București al Academiei RPR) și Stanislav Schwann (istoric polonez care a găsit încă de la sfârșitul anilor 1950 manuscrisul la Institutul de istorie socială din Amsterdam). Volumul fundamenta atât poziția antisovietica, mai precis spus antihrușciovista, a comuniștilor români, cât și cea antimaghiară. Textele lui Marx erau folosite ca argument decisiv și irevocabil pentru dreptul istoric al românilor în Transilvania și pentru evaluarea negativă a influenței ruse (prin acțiunile imperiului țarist) asupra Țărilor Române. Aici implicit fiind atinsă și problema Basarabiei, subiect de permanenta disensiune între români și sovietici în acei ani.

Румыния и Бессарабия

Брошюра приурочена к семилетию отторжения Бессарабии от Советской России. Раковский в книге доказывает, что Румыния не имела никаких прав на аннексию данной области. Бессарабией (частью которой является современная Республика Молдова) назывался изначально богатый, но малозаселенный исторический регион, отошедший в 1812 году Российской империи по договору с Турцией после войны с ней. Шовинистские устремления румынского режима помешали установлению на территории Бессарабии власти рабочих и крестьян.

Военно-статистическое обозрение государств и земель прилежащих к Российской империи. Княжество Молдавия

Сосставлено по рекогносцировкам и материалам, собранным на месте, офицерами Генерального Штаба:
В 1828, 1829 и 1830 годах Полковником Дитмарсом;
- 1834 и 1835 годах Полковником Фон-Руге, Подполковником Бергенгеймом и Штабс-Капитаном Ходзько.
- 1852 году дополнил и по новейшим сведениям исправил Штабс-Капитан Чемерзин.

Carol I

O privire obiectivă ne conduce la concluzia că cei 48 de ani de domnie ai lui Carol I au marcat o etapă de mari progrese pentru România în plan demografic, economic, social, administrativ, politic și cultural. în 1866, România avea 4115 818 locuitori, iar în 1914 ajunsese la 7 771 341 locuitori. Dintr-o țară vasală Imperiului Otoman, România a ajuns un stat independent și respectabil în Europa, dorit de ambele tabere aflate în conflict, începând din iulie 1914. Prin reformele înfăptuite, România intrase într-un ritm rapid de dezvoltare economică; dintr-o țară aproape fără industrie ajunsese să dispună de cele mai mari și performante rafinării din Europa; dintr-o țară fără monedă națională, România avea, după 1900, una dintre cele mai puternice valute de pe continent. Sistemul de guvernare stabilit prin Constituția din 1866 și-a dovedit viabilitatea. Monarhia constituțională devenise o realitate, intrată în conștiința publică.

Ferdinand I

În cuvântul său, adresat poporului român, Ion I.C. Brătianu spunea: „Primul rege al României Mari a murit. O boală cumplită a întrerupt prematur această domnie glorioasă care a îndeplinit visul de secole al poporului nostru. Românii nu vor putea uita niciodată că regele Ferdinand s-a sacrificat pentru binele țării. De neclintit în convingerile sale și în hotărârile sale în timpul războiului, bun și înțelept pe timp de pace, Ferdinand I va rămâne pentru totdeauna regele care s-a identificat cu poporul său și care a înfăptuit marile reforme care au adus statului dreptatea, puterea și liniștea “.

Carol II

În cei zece ani de domnie a lui Carol al II-lea, România a parcurs mai multe etape de evoluție. Din punct de vedere economic, criza din 1929-1933, apoi puternicul avânt din anii 1934-1938 și, în sfârșit, începutul recesiunii (1939-1940). În ansamblu a fost o perioadă de progrese notabile, cu deosebire în ceea ce privește economia și mai ales industria. Viața politică a fost foarte agitată, au avut loc mari confruntări între forțele democratice și cele extremiste; partidele politice au cunoscut un proces de erodare, ceea ce a înlesnit lui Carol al II-lea să treacă la dizolvarea lor formală în martie 1938, pe fondul unei evidente ascensiuni a Gărzii de Fier. Mutațiile din vara anului 1940 n-au fost rezultatul unor evoluții firești, ci al contextului internațional, al creșterii agresivității Germaniei. în plan cultural s-au înregistrat progrese remarcabile, atât în privința creșterii nivelului de cultură al maselor, cât și în afirmarea unei reale elite intelectuale. Politica externă a României s-a caracterizat prin dinamism, prin efortul depus la nivel continental pentru salvgardarea păcii; până la urmă, decisivă a fost poziția marilor puteri, care a condus spre cea de a doua conflagrație mondială, țara noastră fiind victima politicii de forță și de dictat a Uniunii Sovietice, Germaniei și Italiei.

Pages