You are here

Romania and Moldova General

General works on Romanian and Moldovan History.

История Румынии

В нынешних условиях Румынии, когда под влиянием новых общественных отношений, складывающихся там, в сознании широких народных масс происходят колоссальные сдвиги, эта работа имеет огромное значение. Все прежние представления и идеалы подвергаются сейчас критическому пересмотру, на смену им появляются новые идеи и новые представления, рождается новое, по существу своему социалистическое, сознание, характеризующееся новым отношением к труду, к государственному долгу, к человеку. Не подлежит никакому сомнению, что возможность широко и всесторонне познакомиться с основными принципами марксистско-ленинской теории, блестяще воплощенными в жизнь в нашей стране, с великими достижениями советской культуры, с советской моралью является одним из основных условий формирования нового, социалистического сознания передовых людей Румынии, где рождается новый тип ученого, новый тип интеллигента. Работа по освоению марксистско-ленинской теории проходит и в области изучения истории Румынии. Борясь с извращениями истории Румынии буржуазными историками, румынские ученые-марксисты строят новую, марксистскую концепцию истории своей страны.

Доказательством плодотворной деятельности этих новых людей румынской науки служит выход в свет «Истории Румынии» под редакцией академика М. Роллера. Эта работа, написанная в популярной форме, представляет собой первую серьезную попытку пересмотреть историю Румынии под углом зрения марксистско-ленинской исторической науки.

Istorie și mit în conștiința românească

Istorie și mit în conștiința românească este cea mai cunoscută carte a lui Lucian Boia, cel puțin printre cititorii români. Apariția ei, în 1997, a însemnat un adevărat șoc cultural și a deschis calea unor ample revizuiri istoriografice. Lucian Boia face distincția netă între istoria care a fost și diversele ei reprezentări, inevi­tabil adaptate, deformate și adesea mitificate, în funcție de perspectivele schimbătoare ale prezentului și îndeosebi de jocul ideologiilor. Istoria pe care o cunosc românii, în diversele ei variante, a fost marcată în primul rând de ideologia națională,apoi de comunism; de aici decurge necesitatea unei "decodări".

Lucian Boia ne îndeamnă să privim lucid trecutul și să nu ne mai lăsăm manipulați prin istorie. Respinsă cu indignare de naționaliști,dar întâmpinată cu entuziasm de toți cei care așteaptă o istorie deschisă, critică și lipsită de prejudecăți, cartea trezește, prin modelul teoretic pe care-l propune, și interesul specialiștilor dinafara României, fiind tradusă, până acum, în engleză, germană,maghiară și polonă.

Spoiler: Highlight to view
Prefață la ediția a III-a
După trei ani (Introducere la ediția a II-a)

Introducere

I. Istorie, ideologie, mitologie
Prima intrare în Europa - Naționalism și modernizare - Un mit național: Mihai Viteazul - Proiecte diferite, istorii diferite - Glorificarea trecutului - De la romantism la școala critică - Paradigma junimistă: detașarea de istorie - Reacția autohtonistă - Imposibila obiectivitate - Discursul comunist: faza antinațională - Discursul comunist: recuperarea trecutului - Discursul comunist: exacerbarea naționalistă

II. Originile
Câteva principii - Vremea romanilor - Daci și romani: o sinteză dificilă - Dacii își iau revanșa - Lupta de clasă în Dacia - Momentul dacic
al comunismului - Slavii, o prezență oscilantă ­Națiunea: organism biologic sau comunitate socială?

III. Continuitatea
Un paradox istoriografic: aria de formare a poporului român - La nord și la sud de Dunăre. Un posibil compromis? - Consolidarea românității
nord-dunărene - în anii comunismului: imperative ideologice și argumente arheologice - Statul românesc de-a lungul "mileniului întunecat" -
Concluzii: arheologie, lingvistică și politică

IV. Unitatea
Ardeleni, munteni, moldoveni... sau români? ­Râurile și Carpații - Unitatea istorică: reflux și reelaborare - Comunismul: mitul unității la zenit
- În căutarea sufletului românesc - O sinteză fluidă

V. Românii și Ceilalți
"Cine-a îndrăgit străinii..." - Apărători ai Occidentului - Despărțirea de Est - Mitul francez - "Contra-mitul" german - Mitologie comunistă- Repere postrevoluționare - Trei dosare sensibile: țiganii, maghiarii, evreii - Prieteni și adversari: un joc istoric - Complot împotriva României - Tentația imperială - Competiția drepturilor: națiuni, frontiere, minorități - A patra putere mondială - "Ceilalți" despre români

VI. Principele ideal
Eroi și salvatori - Constituirea panteonului național - Tăierea boierilor: dosarul Ioan Vodă - "Cum nu vii tu, Țepeș doamne..." - Mitul dinastie - O a doua dinastie? - Mitologie feminină. Regina Maria - Salvatori interbelici - Mitologie legionară - De la Bălcescu la Gheorghiu-Dej ­De la Burebista la Ceaușescu

VII. După 1989
Ruptură sau continuitate? - Întotdeauna uniți? ­Metodologia uitării - Libertatea de a spuneorice - Un moment care trebuie depășit: blocajul mitologic

Încheiere
Bibliografie
Indice de nume

Суверенная Молдова: история и современность

В монографии исследуется история государственности молдавского народа, начиная с создания Молдавского княжества до провозглашения суверенной и независимой Республики Молдова. Рассматриваются вопросы этнической идентификации, история языка, развития культуры и традиций молдавского народа. Освещаются периоды подъемов, политических и социально-экономических спадов; полиэтничность населения; преодоление последствий двух мировых войн и кризиса 90-х годов XX века; внутренняя политика и международные отношения; место и роль Молдовыв Юго-Восточной Европе и европейской интеграции.

История РСС Молдовенешть. Вол. I.

Дин тимпуриле челе май векь пыннэ ла Маря руволуцие сочиалистэ дин Октомбрие.

История, археология, этнография Молдавии: Указатель советской литературы. Ч. 2. 1969—1980 гг.

Настоящее издание является продолжением первого выпуска аналогичного «Указателя» (1918—1968 гг.) и включает основную научную и научно-популярную литературу по вопросам истории, археологии и этнографии Молдавии, вышедшую на русском, молдавском и украинском языках в СССР с 1969 по 1980 год включительно. Издание рассчитано на специалистов-исследователей, а также на преподавателей, студентов вузов, пропагандистов, лекторов, краеведов, библиотечных работников. Указатель будет полезным читателям, интересующимся вопросами истории, археологии и этнографии.

История, археология, этнография Молдавии: Указатель советской литературы 1918—1968 гг.

Настоящее издание включает основную научную и научно-популярную литературу по вопросам истории, археологии и этнографии Молдавии, вышедшую на русском, молдавском и украинском языках в СССР с 1918 по 1968 год включительно. Издание рассчитано на специалистов-исследователей, а также на преподавателей, студентов вузов, пропагандистов, лекторов, краеведов, библиотечных работников. Указатель будет полезным читателям, интересующимся вопросами истории, археологии и этнографии.

История Молдавской ССР. Т. 1.

В книге освещается исторический процесс становления первобытнообщинной общественно-экономической формации, ее разложения и формирования классов и классовых отношений. Показаны развитие хозяйства и общественного строя у фракийских, славянских и других племен, социально-экономическая и политическая история древнерусского населения и волохов, формирование молдавской народности в Днестровско-Карпатских землях. Раскрыты возникновение и развитие феодальных отношений, образование Молдавского феодального государства, территориальное становление которого завершается к концу XIV в.

Pages