You are here

Romania and Moldova General

General works on Romanian and Moldovan History.

Juliusz Demel. Historia Rumunii

Podobnie jak inne pozycje cyklu wydawniczego Ossolineum poświęconego historii poszczególnych krajów i narodów, praca ta ma na celu zwięzłe przedstawienie dziejów jednego z nich — kraju i narodu rumuńskiego, od ich zarania po wiek XX. W przeszłości losy Rumunii i Polski przez kilka stuleci zazębiały się, a okresowo splatały ściślej, w sensie dobrym i złym, gdy terytoria państwowe rumuńskie i polskie graniczyły ze sobą na linii Dniestru. Lecz mimo tej bliskości geograficznej i powiązań historycznych dzieje narodu rumuńskiego i stosunków rumuńsko-polskich nie są u nas szerzej znane. Wpłynęła na to zapewne znaczna dla obydwu narodów i państw odmienność ich dróg rozwoju, rozmijających się pod niejednym względem w zakresie źródeł inspiracji, a także i w czasić. Ziemie rumuńskie znalazły się w znacznej części w obrębie świata antycznego, greckiego i rzymskiego. Później kultura rumuńska wzrosła w kręgu oddziaływania Konstantynopola i prawosławia, a kraj, podzielony między kilka organizmów państwowych, pozostawał od schyłku średniowiecza pod wzmagającymi się wpływami Turcji, następnie pod panowaniem tureckim. Polska w tych czasach przeżywała okres świetności i rozkwitu, utrzymując ścisłe związki kulturalne z Europą środkową i zachodnią. Natomiast wyzwolenie Rumunii z jarzma tureckiego i odbudowa rumuńskiego narodowego państwa przypadły na czasy, w których Polska upadła i uległa rozbiorom, a naród polski utracił niepodległość. Studium historii Rumunii jest jednak pouczające dla polskiego obserwatora. Pozwala spojrzeć nieco inaczej na stosunki polsko-tureckie czy polsko-węgierskie w przeszłości, a dzieje żywiołu rumuńskiego w Siedmiogrodzie, nasuwając pewne analogie czy podobieństwa z polskiego pogranicza etnicznego na zachodzie i na wschodzie, dają sporo do myślenia w tak istotnej w historii Polski kwestii narodowościowej.

Istoria României prin concepte

Volumul contribuie la studiul istoriei romanesti prin descrierea si comentarea termenilor conceptelor si limbajelor selectate din textele juridice politice istoriografice literare si sociologice. In acest fel ideile si mesajele care au dominat gandirea politica in diverse perioade ale istoriei Romaniei moderne si contemporane devin mai accesibile. Contextualizarea fenomenelor cercetate a facilitat ipoteze de lucru incitante noi interpretari si concluzii temeinic argumentate. Resemantizarea unor concepte – acolo unde acestea sunt in relatie cu aspiratiile comunitar-civice de astazi – indica latura pragmatica a cercetarii. Teoria generala privind istoria conceptuala se imbina cu studiul de caz pe de o parte clarificand importanta unei Begriffsgeschichte romanesti iar pe de alta demonstrand cum demitizarea face posibila intelegerea mai obiectiva a trecutului.

Lucian Boia. Cum s-a românizat România

O nouă carte a lui Lucian Boia. Şi, ca de fiecare dată, un subiect nou şi o privire altfel. Noutatea demersului explică interesul din ce în ce mai mare pe care îl stârnesc lucrările sale, şi nu numai printre cititorii români, ci şi în afara României – dovadă stând numeroasele traduceri în engleză, franceză şi germană, ca şi în maghiară, polonă sau bulgară. Recent, la Universitatea din Jena i s-a acordat de către Südosteuropa-Gesellschaft medalia „Konstantin Jireček“ pentru merite deosebite în domeniul cercetării istorice. „Lucian Boia a abordat în cărţile lui teme noi, pornind pe urma unor mituri rar supuse dezbaterii“, se spune în Laudatio rostită cu acest prilej.

Lucian Boia. Istorie și mit în conștiința românească

Istorie și mit în conștiința românească este cea mai cunoscută carte a lui Lucian Boia, cel puțin printre cititorii români. Apariția ei, în 1997, a însemnat un adevărat șoc cultural și a deschis calea unor ample revizuiri istoriografice. Lucian Boia face distincția netă între istoria care a fost și diversele ei reprezentări, inevi­tabil adaptate, deformate și adesea mitificate, în funcție de perspectivele schimbătoare ale prezentului și îndeosebi de jocul ideologiilor. Istoria pe care o cunosc românii, în diversele ei variante, a fost marcată în primul rând de ideologia națională,apoi de comunism; de aici decurge necesitatea unei "decodări".

Молдаване (Народы и культуры)

Очередной том серии подготовлен в рамках масштабного проекта “Народы и культуры”, реа­лизуемого сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН совместно с учеными академи­ческих и университетских центров регионов Российской Федерации и стран СНГ Его выход в свет в год 650-летия образования Молдавского государства имеет большое общественное, культурное и символическое значение, знаменуя давнее сотрудничество народов и ученых Молдовы и Рос­ сии. Содержащиеся в книге сведения о среде обитания, этнической и этнополитической истории молдаван, молдавском языке, хозяйственной деятельности и занятиях, соционормативной и профессиональной культуре, семье и семейных отношениях, календарных обычаях и обрядах служат весомым вкладом в расширение горизонтов гуманитарного знания. В томе дается панорамно-кон­цептуальная характеристика роли государства и этничности в сохранении и развитии самобытно­сти молдавского народа.

Для этнологов, историков и широкого круга читателей.

Rapoarte diplomatice ruse din România (1888–1898)

Volumul cuprinde rapoarte ale diplomaților ruși din România, din perioada 1888-1898, în original în limbile rusă și franceză și în traducere în limba română, păstrate în fondurile Arhivei de Politică Externă a Imperiului Rus de la Moscova. Documentele, comentate și adnotate, conțin informații deosebit de importante pentru istoria României și relațiile internaționale la sfârșitul secolului XIX.

В сборнике представлены донесения российских дипломатических представителей в Румынии в период с 1888 по 1898 гг. на языках оригинала (русский и французский) и в переводе на румынский языку, хранящиеся в фондах Архива внешней политики Российской империи в Москве. Документы содержат важные сведения по истории Румынии и международным отношениям в конце XIX в. Документы снабжены примечаниями и комментариями.

Impostură și interes politic în „Istoria Moldovei”

Inițiată în 2004, această colaborare a celor doi istorici de pe ambele maluri ale Prutului are în vedere demascarea pretinsei istorii semnată de Vasile Stati, în care se urmăresc (pe capitole): Falsurile și omisiunile, Furtul intelectual, Contestarea drepturilor istorice și Împotriva... statului și concetățenilor săi. La aceasta se adaugă studiul lui Ion Eremia: Falsificarea istoriei sau „Fenomenul Stati” în Republica Moldova, completîndu-se astfel o fermă luare de atitudine împotriva aberațiilor proliferate de vînduții neamului din Basarabia.

Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья

Монография посвящена антропологическому изучению населения Прутско-Днестровского междуречья в связи с проблемами этногенеза. На большом палеоантропологическом и современном краниологическом материале автор рассматривает развитие физического типа населения этой области от энеолита до современности, прослеживает процесс многократных изменений его антропологического состава, исследует соотношения и связи с антропологическими типами соседних территорий.

Исторические корни связей и дружбы украинского и молдавского народов

В монографии раскрываются исторические корни связей и единения украинского и молдавского народов с древних времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Показана их совместная борьба против социального и национального гнета, иноземных поработителей. Освещаются культурные связи украинского и молдавского народов на различных этапах их исторического развития.

История Приднестровской Молдавской Республики

В коллективном монографическом издании нашли отражение экономическое развитие Приднестровья в различные эпохи, демографические процессы, социальные отношения, политическая жизнь, состояние культуры и многое другое.

Pages