You are here

Știri din Basarabia acum o sută de ani - 10.11.13

10 Ноемвріе 1913


Дин Кишинъу.

Кърцй де господъріе молдовенештй.

Зилеле ачестя управа земствей де губерніе дин Кишинъу тримите пе ла тоате управеле де цинут кърцй молдовенештй пентру господъріе, алкътуите ши типърите де дынса. Деокамдатъ сынт типърите къртичеле нумите: «Сфекла пентру храна вителор», «Іарба де хранъ - люцерна» ши «Оая де каракул». Дакъ молдовеній се вор ынтереса де къртичелеле естя, управа аре де гынд съ типъряскъ ши алтеле мулте къртичеле тот пе лимба молдовеняскъ.

Кончертул луй Л. Годовскій.

Ын зіуа де 2 Ноемвріе ын каса епархіалъ дин Кишинъу о фост дат пентру ынтыя датъ ун кончерт де веститул піанист Л. Годовскій, адукынд аскултъторилор, кари с-ау адунат ын нумър фоарте маре, о раръ плъчере ши лъсынд ын минциле лор о фрумоасъ аминтире деспре дынсул, ка піанист неынтрекут.

Лекціа луй Г. М. Пекаторос.

Ын зала Думей оръшане ын зіуа де 3 Ноемвріе о четит о лекціуне де Г. Пекаторос дупъ тема романулуй «Фрацій Карамазов». Д-л Пекаторос есте ун оратор фоарте бун ши ворбеште фрумос ши пе ынцелесул тутурор. Винитул дин сара аста мерже ын фолосул бъіецилор сърачй, кари ынвацъ карте. Дорим, ка май дес съ се четяскъ аша лекціунй.

Ун аскултътор.


Дин Басарабіа.

~ Цараній дин с. Каждагалія-Русская, Харалампій Батюшков ши Степан Кочетов с-ау луат ла сфадъ, апой ау ынепут а се бате ши-нтр-аста време Батюшков о трас ку пушка ын Кочетов ши л-о-нпушкат.

~ Църаній дин с. Богиченй, вол. Бужорилор, о фъкут хотърыре съ деіе о десетинъ де пъмынт пентру шкоалъ, ажуторй ла фачеря шкоалей ши съ плътяскъ апой ын тот анул о парте де ляфъ ынвъцъторилор.

Хоцй пе друмул Орхеюлуй.

Ын зіуа де 6 Ноемвріе ыннаинтя кыторва оаменй, кари мержау к-о тръсуръ дин Орхей ла Кишинъу, ау ешит вр-о кыцйва хоцй, кари, опринд тръсура, ау врут съ пръде пе друмецй. Ынсъ унул дин ей о доведит съ трагъ ку пушка ын тълхарй, динтре кари унул о къзут морт. Чейлалцй ау фужит. Се фаче черчетаре.

Гласул Басарабіей, 1913. № 31.