Bessarabia

History of Bessarabia: Russian Bessarabia (1812–1917), Moldovan Democratic Republic and Bessarabia as a part of Greater Romania (1918–1940).

Легальная печать Молдавии 1905-1907 гг. о первой русской революции

 

Молдавская легальная печать 1905—1907 гг., как и вся периодика России того периода, представляла политические платформы трех общественно-политических лагерей: правительственного, либерального и революционно-демократического. На основе обобщения документального материала показана деятельность прессы Молдавии как орудия идеологического воздействия на сознание широких масс. Предпринята попытка оценить позиции отдельных периодических изданий в классовой борьбе трудящихся Молдавии в период первой российской революции.

O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002)

Acum un secol și jumătate statele și națiunile occidentale au participat la conceperea și nașterea modernității, fiind, totodată, produsele cele mai vizibile ale acesteia din urmă. Există o dependență ontologică reciprocă între contextul istoric, (in)activitatea maselor și progres. Cu toate că și în Basarabia/Republica Moldova au avut loc evenimente importante, relevanța acestora a fost diminuată de incapacitatea lansării procesului demodernizare și edificare a națiunii, incapacitate pe care Iulian Fruntașu o numește intractibilitate. într-o epocă a naționalismului, modernizării și democratizării aceasta a consolidat performanța ieșirii din istorie. Folosind teoriile naționalismului, clasei și democratizării, autorul Istoriei etnopolitice a Basarabiei (1812-2002) introduce o viziune paradigmatică nouă asupra evoluțiilor cunoscute publicului larg, relevînd un alt mod de percepere a faptelor. Astfel se completează un gol în cunoștințele noastre teoretice despre naționalism, clasă, democrație și liberalism, deschizîndu-se, în același timp, proaspete orizonturi cognitive. în domeniul ideilor politice. Istoria lui Iulian Fruntașu constituie, indubitabil, nu doar o noutate incitantă, ci și o invitație la re-examinarea critică a conceptelor vehiculate pînă în prezent, în spiritul reflexivității care, după expresia lui Anthony Giddens, reprezintă o trăsătură definitorie a modernității.

Cugetul

Revista este destinată cadrelor didactice din școlile de cultură generală, gimnazii, licee,instituțiile de învățămînt superior, precum și elevilor, studenților, tuturor celor care se interesează de istoria și cultura neamului românesc.

Формирование молдавской буржуазной нации

На конкретном фактическом материале показаны исторические и социально-этнические предпосылки формирования молдавской буржуазной нации. Охарактеризованы закономерности развития наций и характерные черты этого процесса в Молдавии. Особое внимание уделено развитию в XIX в. основных признаков молдавской нации — территориальной общности, экономического развития края и социально-классового состава населения, этнической общности и национального самосознания, языка, культуры, революционных традиций в национально-освободительном движении начала XX в. Книга рассчитана на специалистов-историков.

Un dosar uitat al istoriei. Pământenia basarabeană de la Dorpat - prima organizație națională

Spoiler: Highlight to view
Încursiune în temă
Intelectualii basarabeni și mișcarea națională
Pământenia basarabeană de la Dorpat
Postfața

Pages